Regulaminu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi Dostępu, polegającej na dostarczeniu Użytkownikowi przez T-Mobile Kodu SMS lub
udostępnieniu Autoryzowanej Strony (landing page), które umożliwiają zamówienie i skorzystanie z Usługi Partnera oraz udostępnieniu
Użytkownikowi możliwości dokonanie płatności za skorzystanie z Usługi Partnera, poprzez rachunek T-Mobile.

2. Usługę Dostępu świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000391193, NIP 5261040567, REGON 1011417295, e-mail kontaktowy:
boa@t-mobile.pl, telefon Biura Obsługi Klienta 602 900 (dalej zwana „T-Mobile”).

2. Usługa Dostępu jest usługą dodatkową, świadczoną w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartej przez
Użytkownika z T-Mobile. Usługa Dostępu jest przypisana do numeru MSiSDN Użytkownika i wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu
do usługi transmisji danych.

3. Usługa Dostępu jest kierowana do wszystkich Użytkowników T-Mobile. Skorzystanie z Usługi Dostępu oznacza każdorazową akceptację
niniejszego Regulaminu, dokonywaną podczas zamawiania Usługi Partnera.

§ 2

DEFINICJE

1. Użytkownik – Abonent T-Mobile, Abonent Mix, Abonent Heyah lub Abonent Heyah Mix, czyli abonent będący stroną umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych z T-Mobile zawartej na piśmie oraz Użytkownik T-Mobile na kartę lub Użytkownik Heyah, czyli
abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z T-Mobile zawartej w drodze czynności
faktycznych (nie w formie pisemnej);

2. SMS – (short message service), system krótkich wiadomości tekstowych;

3. Autoryzowana Strona – bezpieczna strona (landing page), udostępniana przez T-Mobile Użytkownikowi, umożliwiająca zamówienie i
zakup Usługi Partnera;

4. Kod – kod alfanumeryczny, pochodzący z zasobów informatycznych Partnera, pobierany przez T-Mobile na zlecenie Użytkownika i
wysyłany przez T-mobile Użytkownikowi w formie SMS lub przekazywany za pośrednictwem Internetu poprzez transmisję danych za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej T-Mobile, umożliwiający Użytkownikowi dostęp do Usługi Partnera;

5. Numer MSiSDN – 9- cio cyfrowy numer telefoniczny przypisany do karty SIM, umieszczonej w urządzeniu końcowym Użytkownika;

6. Partner – podmiot świadczący na rzecz Użytkownika Usługę Partnera w swoim imieniu i na swoją rzecz;

7. Usługa Partnera – usługa świadczona przez Partnera drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w
odpowiednim regulaminie świadczenia Usług Partnera, o charakterze jednorazowym lub cyklicznym, której elementami technicznymi
(aktywacyjnymi) są: udostępnienie Użytkownikowi w zasobach informatycznych Partnera Kodu, który powinien zostać pobrany przez
Użytkownika w celu skorzystania z Usługi Partnera lub udostępnienie Użytkownikowi przez T-Mobile Autoryzowanej Strony, umożliwiającej
bezpośrednie zamówienie Usługi Partnera;

8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia Usługi Dostępu przez T-Mobile;

9. Usługa Dostępu – odpłatna usługa świadczona przez T-Mobile, polegająca na pobraniu Kodu przez T-Mobile z zasobów informatycznych

Partnera na zlecenie Użytkownika i przesłaniu go Użytkownikowi na jego numer MSiSDN za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej T-
Mobile lub polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi przez T-Mobile Autoryzowanej Strony, umożliwiającej zamówienie Usługi Partnera
oraz udostępnienie Użytkownikowi możliwości dokonanie płatności za skorzystanie z Usługi Partnera, poprzez rachunek T-Mobile.

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPU

1. W celu skorzystania z Usługi Dostępu Użytkownik:
a. na stronie internetowej Partnera lub za pomocą aplikacji Partnera podaje swój numer MSiSDN lub
b. przesyła wiadomość SMS na wskazany bezpłatny numer lub
c. otwiera Autoryzowaną Stronę lub aplikację mobilną, używając urządzenia mobilnego z włączoną transmisją danych za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnej T-Mobile.

2. Zamówienie i zakup Usługi Partnera następuje poprzez wprowadzenie lub potwierdzenie Kodu otrzymanego zwrotnie na numer MSiSDN
Użytkownika oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub podobnego) albo poprzez udostępnioną Użytkownikowi Autoryzowaną
Stronę, na której Użytkownik bezpośrednio naciska przycisk „Zamawiam i płacę” (lub podobny).

3. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub podobnego) oznacza automatyczną aktywację Usługi Dostępu. Dezaktywacja Usługi
Partnera przez Użytkownika oznacza równocześnie automatyczną dezaktywację Usługi Dostępu.

5. Korzystanie z Usługi Partnera odbywa się na zasadach określonych w odpowiednim regulaminie świadczenia Usługi Partnera. Wszelkie
reklamacje dotyczące Usługi Partnera powinny być kierowane do Partnera.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Dostępu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.

7. W przypadku Usługi Partnera o charakterze cyklicznym i wyboru przez Użytkownika opcji automatycznego przedłużania dostępu do
Usługi Partnera, Usługa Dostępu będzie świadczona w sposób ciągły do momentu dezaktywacji Usługi Dostępu przez Użytkownika.
Użytkownik może dokonać dezaktywacji Usługi Dostępu poprzez dezaktywację Usługi Partnera, w sposób określony w regulaminie Usługi
Partnera.

8. Kod w ramach Usługi Dostępu może być wysłany tylko do Użytkownika posiadającego aktywną kartę SIM w sieci T-Mobile, której
operatorem jest T-Mobile.

§ 4

ZASADY DOSTĘPU DO USŁUGI DOSTĘPU

1. Z Usługi Dostępu można korzystać w zasięgu sieci T-Mobile, której operatorem jest T-Mobile Polska S.A., zaś w przypadku Użytkowników
korzystających z usługi roamingu międzynarodowego także w ramach usługi roamingu międzynarodowego. Usługa Dostępu nie jest
dostępna dla Użytkowników T-Mobile, którzy mają: zablokowane/zawieszone korzystanie z usług telekomunikacyjnych w T-Mobile,
nieaktywną kartę SIM T-Mobile, aktywną blokadę połączeń wychodzących w T-Mobile lub przekroczony miesięczny limit płatności za usługi
świadczone przez Partnera.

2. Dostęp do Usługi Partnera jest możliwy na zasadach określonych w odpowiednim regulaminie świadczenia Usługi Partnera.

3. Świadczenie Usługi Dostępu nie jest możliwe, jeśli Użytkownik ma zablokowaną usługę WAP SPECJALNY w T-Mobile.

4. Użytkownik może zablokować możliwość korzystania z Usługi Dostępu, uruchamiając blokadę usługi WAP SPECJALNY poprzez wysłanie
bezpłatnego SMS o treści SUB ON na numer 80450.

5. Użytkownik może odblokować możliwość korzystania z Usługi Dostępu, odblokowując usługę WAP SPECJALNY poprzez wysłanie
bezpłatnego SMS o treści SUB OFF na numer 80450.

6. Za korzystanie z Usługi Dostępu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, lub przepisami prawa odpowiedzialność ponosi

Użytkownik.

§5

OPŁATY

1. Za zamówienie oraz korzystanie z Usługi Partnera T-Mobile pobiera opłatę, której wysokość jest każdorazowo wskazana na stronie
internetowej Partnera lub w aplikacji Partnera.

2. Opłata należna z tytułu korzystania z Usługi Partnera będzie dokonywana poprzez rachunek T-Mobile oraz naliczana po dokonaniu
aktywacji Usługi Dostępu, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu.

3. W przypadku Usługi Partnera o charakterze cyklicznym, Usługa Dostępu będzie świadczona na rzecz Użytkownika, który dokonał
aktywacji Usługi Dostępu, do momentu jej dezaktywacji przez Użytkownika, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu. Powyższe oznacza, że po
upływie każdego okresu rozliczeniowego określonego dla danej Usługi Partnera Usługa Dostępu zostanie automatycznie przedłużona na
kolejny okresy rozliczeniowe, a Użytkownik zostanie obciążony odpowiednią opłatą cykliczną za korzystanie z Usługi Partnera.

4. W przypadku Użytkowników będących Abonentami, opłata za korzystanie z Usługi Partnera zostanie zawarta na fakturze VAT,
obejmującej opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w sieci T-Mobile.

5. W przypadku Użytkowników będących Użytkownikami T-Mobile na kartę, Użytkownikami Heyah na kartę lub Abonentami T-Mobile-Mix,
warunkiem korzystania z Usługi Partnera jest posiadanie dodatniej wartości konta, wyższej niż opłata, o której mowa w ust. 1 powyżej, w
wysokości umożliwiającej pobranie tej opłaty. W przypadku, gdy wartość konta Użytkownika, o którym mowa powyżej, jest mniejsza niż ta
opłata, korzystanie z Usługi Partnera nie będzie możliwe.

6. Wysłanie na wskazany numer wiadomości SMS, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. b Regulaminu jest bezpłatne.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Z zastrzeżeniem obowiązków, określonych w ust. 2 – 4 poniżej, T-Mobile odpowiada za wykonanie Usługi Dostępu zgodnie z niniejszym
Regulaminem i przepisami prawa, w szczególności za:
a) przekazanie Użytkownikowi na numer MSISDN Użytkownika, prawidłowego Kodu, umożliwiającego zamówienie wybranej przez
Użytkownika Usługi Partnera,
b) umożliwienie Użytkownikowi dostępu do Autoryzowanej Strony umożliwiającej zamówienie Usługi Partnera oraz
c) udostępnienie Użytkownikowi możliwości dokonanie płatności za skorzystanie z Usługi Partnera, poprzez rachunek T-Mobile.

2. T-Mobile zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw w dostępie do Usługi Dostępu, w celu przeprowadzenia koniecznych napraw,
modyfikacji lub konserwacji serwera/-ów lub też oprogramowania wykorzystywanego na potrzeby świadczenia Usługi Dostępu.

3. T-Mobile nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami w
dostępie do Usługi Dostępu, o których mowa w punkcie powyżej.

4. T-Mobile nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez
osoby trzecie, za których działania lub zaniechania nie ponosi odpowiedzialności. Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy
komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.

5. T-Mobile nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od
sposobu wejścia w posiadanie) Kodu oraz z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności
korzystania przez niego z Usługi Dostępu lub Usługi Partnera w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem
oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

6. T-Mobile nie ponosi odpowiedzialności za Usługę Partnera. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, treści i oferty lub inne
informacje lub materiały udostępnione przez Partnera, są własnością Partnera lub jego partnerów.

§ 7

REKLAMACJE

1. W przypadku nienależytego wykonywania Usługi Dostępu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w zakresie obowiązków T-
Mobile, w szczególności nieprawidłowym działaniem Usługi Dostępu lub nieprawidłowym naliczaniem opłat za Usługę Partnera poprzez
rachunek T-Mobile, Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres), powód reklamacji wraz z określeniem
żądania reklamacyjnego. Wszystkie reklamacje dotyczące Usługi Dostępu można zgłaszać telefonicznie lub faksem do Biura Obsługi
Klienta pod numerem telefonu 602 900, pisemnie na adres: T-Mobile Polska S.A. - Reklamacje, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa,
pocztą elektroniczną na adres boa@t-mobile.pl, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w punkcie sprzedaży (obsługi).

3. T-Mobile zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się
wysłanie do Użytkownika przez T-Mobile odpowiedzi na reklamację przed upływem tego terminu.

4. Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych świadczonych przez T-Mobile w ramach Usługi Dostępu Użytkownik składa zgodnie z
procedurą przewidzianą w obowiązującym go regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez T-Mobile.

5. Reklamacje dotyczące Usługi Partnera Użytkownik składa zgodnie z odpowiednim regulaminem świadczenia Usługi Partnera.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. T-Mobile rozpocznie świadczenie Usługi Dostępu w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 Regulaminu. Użytkownik będący konsumentem
wyraża zgodę na rozpoczęcie przez T-Mobile świadczenia Usługi Dostępu niezwłocznie po aktywacji Usługi Dostępu, połączone z
rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Dostępu.

2. Użytkownik musi w chwili aktywowania Usługi Dostępu posiadać status Abonenta, Abonenta Mix, Abonenta Heyah, Abonenta Heyah Mix,
Użytkownika T-Mobile na kartę lub Użytkownika Heyah w sieci T-Mobile. Utrata statusu, o którym mowa powyżej, równoznaczna jest z utratą
możliwości korzystania z Usługi Dostępu.

3. T-Mobile może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
a. technicznych i technologicznych związanych ze zmianami funkcjonalności Usługi Dostępu;
b. wynikających ze zmian w obowiązującym prawie.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 28.03.2017 r. i dostępny jest na stronie internetowej www.T-Mobile.pl, na stronach internetowych i
aplikacjach Partnerów oraz w siedzibie T-Mobile.

5. Kwestie związane z usługami telekomunikacyjnymi w sieci T-Mobile są uregulowane w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych
wiążącej Użytkownika Sieci T-Mobile i T- Mobile.